Bộ 3 bìa kẹp tài liệu - hồ sơ cán bộ viên chức
- Bìa kẹp mẫu 01b - BÌA KẸP BẢNG KÊ THÀNH PHẦN TÀI LIÊU TRONG HỒ SƠ
- Bìa kẹp mẫu 06b - BÌA KẸP NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ
- Bìa kẹp mẫu 07b - BÌA KẸP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐƠN THƯ
Kích thước A3, giấy duplex 250g.