Chi tiết sản phẩm như sau:
- Bìa màu đỏ, cán bóng
- Định lượng bìa: 250
- Kích thước 30 x 41cm
- Số trang: 140 chưa tính bìa