Túi, vỏ hồ sơ gồm có
- Bì hồ sơ cán bộ công chức
- Bì hồ sơ cán bộ viên chức
- Bì hồ sơ cán bộ công chức, viên chức
Bao gồm mẫu năm 2007 và năm 2008