Mẫu sổ theo dõi kết nạp đảng viên dùng để ghi họ và tên, ngày, tháng, năm, quê quán, Dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, chuyên môn ....vvv
Mẫu quyển gồm 144 cả bìa, kích thước A3.
Giao hàng toàn quốc!